Projecten en Samenwerkingen

Project Samenwerken en Aanbesteden, informatie voor gemeenteraden.

Project Samenwerken en Aanbesteden, informatie voor gemeenteraden.

30 april 2021

Het beschrijft de voorbereidings- en informatieverstrekking rondom het project 'Samenwerken en Aanbesteden' van Afval Samenwerking Limburg, gericht op het efficiënter en circulair verwerken van huishoudelijk afval. Het artikel bevat details over de planning, betrokken partijen, en doelen van dit project, wat wijst op een nadruk op samenwerkingsinitiatieven binnen de afvalverwerking en circulaire economie.
Het beschrijft de voorbereidings- en informatieverstrekking rondom het project 'Samenwerken en Aanbesteden' van Afval Samenwerking Limburg, gericht op het efficiënter en circulair verwerken van huishoudelijk afval. Het artikel bevat details over de planning, betrokken partijen, en doelen van dit project, wat wijst op een nadruk op samenwerkingsinitiatieven binnen de afvalverwerking en circulaire economie.

Op deze pagina treft u chronologisch van nieuw (bovenaan) naar oud (onderaan) informatie over het ASL project Samenwerken en Aanbesteden.

Op deze pagina treft u chronologisch van nieuw (bovenaan) naar oud (onderaan) informatie over het ASL project Samenwerken en Aanbesteden.

Op deze pagina treft u chronologisch van nieuw (bovenaan) naar oud (onderaan) informatie over het ASL project Samenwerken en Aanbesteden.

Webinar 28 april 2021.

Op 28 april jl. hebben we via een webinar raadsleden en burgerraadsleden geïnformeerd over het project Samenwerken en Aanbesteden. U kunt de webinar terugkijken via deze link.

Bij de aanmelding en tijdens het webinar heeft u de gelegenheid gehad om vragen te stellen aan het projectteam. Deze vragen en de antwoorden daarop vindt u hieronder. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan verwijzen wij u naar de reguliere kanalen binnen uw gemeente.

Webinar 3 november 2020.

Op 3 november jl. hebben we via een webinar raadsleden en burgerraadsleden geïnformeerd over het project Samenwerken en Aanbesteden en de 3 programmalijnen:

Webinar 28 april 2021.

Op 28 april jl. hebben we via een webinar raadsleden en burgerraadsleden geïnformeerd over het project Samenwerken en Aanbesteden. U kunt de webinar terugkijken via deze link.

Bij de aanmelding en tijdens het webinar heeft u de gelegenheid gehad om vragen te stellen aan het projectteam. Deze vragen en de antwoorden daarop vindt u hieronder. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan verwijzen wij u naar de reguliere kanalen binnen uw gemeente.

Webinar 3 november 2020.

Op 3 november jl. hebben we via een webinar raadsleden en burgerraadsleden geïnformeerd over het project Samenwerken en Aanbesteden en de 3 programmalijnen:

Nieuwsbrief september 2020In juli hebben wij u via deze weg geïnformeerd over het project Samenwerken en Aanbesteden: de plannen die provincie breed in voorbereiding zijn om huishoudelijk afval op een zo circulair mogelijke manier – en tegelijk op een manier die het meeste voordeel voor onze inwoners oplevert – te laten verwerken. Op 10 september jl. heeft de Algemene Leden Vergadering van ASL plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief berichten wij u over de richtinggevende besluiten die hier genomen zijn.Hartelijke groeten,Projectteam Samenwerken en AanbestedenAfval Samenwerking LimburgProject Samenwerken en Aanbesteden: 3 programmalijnende voorbereiding van de aanbesteding van Huishoudelijk Restafval (HRA), Plastic & Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD) en Groente- Fruit- en Tuinafval (GFT), enhet uitwerken van een strategie gericht op de bevordering van Circulaire Economie (CE) en de rol en taken die ASL namens de deelnemende gemeenten op kan pakken in de CE.Deze onderwerpen hebben vorm gekregen in drie programmalijnen:Programmalijn 1:Meer circulair aanbesteden van de 3 hoofdstromen HRA, GFT en PMD.Programmalijn 2:Grondstoffenmanagement om meer huishoudelijk grondstofketens circulair te krijgen.Programmalijn 3:Als katalysator bijdragen aan een samenwerking van partijen, zoals ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoekinstellingen, via een Limburgs circulair platform in wording.Deze programmalijnen zijn zo opgezet, omdat ze elkaar versterken. Hieronder lichten wij elk van deze programmalijnen toe.Programmalijn 1: circulaire aanbesteding van HRA, GFT en PMDDoor een aanbesteding van de afvalstromen met een methode waarmee na aanbesteding continue verbeteringen in kwaliteit en kosten mogelijk zijn, worden (Limburgse) mogelijkheden beter benut.Uit de marktanalyse komt naar voren dat ruimte voor innovatie gewenst is. Gemeenten hebben bestuurlijk en ambtelijk bijgedragen aan de formulering van de te hanteren ambities en uitgangspunten. Tijdens de ALV is richtinggevend besloten tot de verdere uitwerking van een aanbestedingsstrategie op basis van de volgende Uitgangspunten en Ambities:

 • Uitgangspunt 1: een eerlijke realistische prijs; de kosten van de toekomstige verwerking zijn transparant, realistisch en respecteren wederzijdse korte en lange termijn belangen;

 • Uitgangspunt 2: toekomstbestendig partnerschap; de toekomstige verwerker ontzorgt ASL/de gemeenten adequaat, volgens afspraak en probleemloos; maakt de gerealiseerde impact van de gehele keten aantoonbaar en meetbaar en verbetert deze tijdens de looptijd van het contract;

 • Ambitie 1: circulaire economie; de verwerking vindt plaats op een zo hoogwaardig mogelijke manier en draagt optimaal bij aan het realiseren van een Limburgse circulaire economie;

 • Ambitie 2: CO2-reductie; de verwerking draagt optimaal bij aan het reduceren van CO2-uitstoot van de gehele keten; 

 • Ambitie 3: maatschappelijke bijdrage; de verwerking draagt optimaal bij aan de Limburgse maatschappij, door het stimuleren van onderwijs, werkgelegenheid en economische groei; 

 • Ambitie 4: duurzame gemeenschappen; de verwerking draagt in brede zin bij aan het verduurzaming van gemeenschappen, steden en regio’s in en om Limburg.

Met betrekking tot de aanbestedingsmethode, is een aantal aanbestedingsvormen met elkaar vergeleken. Omdat zowel uit de bestuurlijke consultaties als uit de marktverkenning draagvlak blijkt voor het doorontwikkelen en aanbrengen van verbeteringen tijdens de uitvoering van de overeenkomst is tijdens de ALV een richtinggevend* besluit genomen Rapid Impact Contracting als methode van aanbesteding toe te passen. Op deze website vindt u meer informatie over deze aanbestedingsmethode. In voorgaande nieuwsbrief lichtten wij de belangrijkste kenmerken al toe:

De opdrachtgever formuleert Ambities (gunningscriteria) voor de aanbesteding.

 • Deze Ambities versterken we door ze te baseren op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Meer informatie over deze SDG’s vindt u op de website van de Verenigde Naties en op de website van SDG Nederland.

 • Er wordt geen enkele concessie gedaan op de kwaliteit van datgene dat moet worden ingekocht. We gaan voor de maximale functionaliteit binnen de kaders van het project, waaronder tijd en geld.

 • De RIC-aanpak gaat om het gunnen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) waarbij er vervolgens op kwaliteit wordt geselecteerd.

 • Na gunning ontwerpen de samenwerkende partners de optimale oplossing om de ambities te realiseren. Tijdens de looptijd van het contract blijven de samenwerkende partners voortdurend in gesprek met elkaar om de kwaliteit te waarborgen en continue verbetering te realiseren.

Dit najaar bespreken we de RIC aanbestedingsmethode met de markt, via een marktconsultatie. Dit is een manier om marktpartijen te raadplegen over een voorgenomen aanbesteding.

* In maart 2021 wordt definitief besloten over de aanbesteding. Als alternatief kan nog altijd de traditionele aanbestedingsmethode ingezet worden, waarbij een Programma van Eisen wordt omschreven voor de invulling van de afvalverwerking. Inschrijvingen worden hierbij kwantitatief beoordeeld middels bepaalde EMVI-gunningscriteria (transportafstand, CO2, grondstofwinning, prijs) en een bijbehorende scoreformule.

PMD

Als alternatief voor circulair aanbesteden lijken er – specifiek voor PMD – kansen te zijn om zonder aanbesteding in Limburg circulair te verwerken. Dit zou op korte termijn een bijdrage leveren aan Limburgse ambities. Tijdens de ALV is besloten deze kans nader te onderzoeken. Mogelijk vindt hierover nog in november 2020 besluitvorming plaats. Mocht dit niet haalbaar blijken, dan wordt PMD niet naar voren gehaald en wordt er begin 2021 besloten.

Programmalijn 2: grondstoffenmanagement

Hiertoe is het noodzakelijk om kennis en expertise van grondstofketens te bundelen en op te bouwen en grondstofregie te organiseren. Daarmee verminderen we kwetsbaarheid en zijn circulaire kansen te verkennen en realiseren. Vooral kansrijke stromen (voor o.a. Limburgse circulaire verwerking) krijgen aandacht. Stromen die op andere niveaus en in andere regio’s al voldoende worden onderzocht, vallen niet binnen de scope.

Op termijn leidt grondstoffenmanagement tot concrete uitvoering: bijvoorbeeld andere vormen van circulaire aanbesteding voor nieuwe stromen, verdienmodellen voor lokaal hergebruik of regionale grondstoffenallianties met grotere partijen (borging van aanbod en afname).

In maart 2021 maken we keuzes over de prioritaire stromen waar we ons in eerste instantie op focussen (te denken valt aan Textiel, Oud Papier en Karton, Hout, Harde kunststoffen, Grof Huishoudelijk Afval, Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) en een activiteitenplan.

Programmalijn 3: katalysator voor samenwerkende partijen

Op dit moment is er nog geen gevestigd circulair platform voor Limburg, waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en (eventueel) burgers participeren (uiteraard zijn er wel allerlei verschillende circulaire initiatieven binnen Limburg). Tijdens ons onderzoek en onze Algemene Leden Vergadering hebben Provincie en LWV aangegeven dat zij willen werken aan een Limburgs platform. Allerlei (door het netwerk) gevraagde activiteiten zijn onder te brengen in zo’n platform, waarmee ook een betere financiering en borging is te organiseren.

In de komende jaren kan ASL een katalysator-rol vervullen door circulaire activiteiten op te pakken, die op korte termijn bijdragen aan circulaire economie én – middels afstemming met LWV en provincie – zorgdragen voor tijdige inbreng in of samenwerking met partners van het circulair platform. Aanvullend kunnen de gemeenten via ASL een gezamenlijke vertegenwoordiging in het circulair platform organiseren voor grondstof gerelateerde onderwerpen; mede vanuit het gezamenlijke grote economische belang.

Besluitvorming en communicatie

Richtinggevende besluiten

Tijdens de ALV van 10 september is vastgesteld de 3 programmalijnen inclusief de aanbestedingsstrategie op basis van genoemde uitgangspunten, ambities en methode verder uit te werken.

Ontvangen zienswijzen

Vijftien gemeenten hebben hun zienswijze in de vergadering gebracht. Het bestuur van ASL betrekt de ontvangen zienswijzen bij de verdere uitwerking van de programmalijnen en de aanbestedingsstrategie en het zal iedereen geïnformeerd houden over de manier waarop. Deze zienswijzen hadden veelal betrekking op de thema’s kosten, risico’s en organisatie. Daarover kunnen we nu al aangeven:

 • Voor het einde van het jaar zal het project de huidige verwerkingskosten in de markt in beeld brengen. Ook proberen we inzicht te krijgen in de meerwaarde die de circulaire verwerkingsmethoden, mogelijk ook op andere domeinen, creëert. We maken een schatting van de marges die van toepassing worden op onze aanbesteding.

 • Het project zal een risicoparagraaf opnemen in de stukken die voor het einde van het jaar ter besluitvorming opgeleverd zullen worden.

 • De huidige ASL organisatie is niet voldoende toegerust om deze programmalijnen uit te voeren. Het project zal voor het einde van het jaar voorstellen uitwerken, uitgaande van de aanwezige sterktes en kansen.

Mandaat voor de uitvoering van de aanbesteding

2020 staat in het teken van het uitwerken van de aanbestedingsstrategie. Volgend jaar, 2021, staat de uitvoering van deze aanbesteding centraal. Om deze gezamenlijke aanbesteding voor en namens uw gemeente uit te voeren, dient het bestuur van uw gemeente het ASL bestuur hiertoe te mandateren. Op deze manier heeft ASL ook in 2006 en 2014 voor haar leden de aanbesteding van de verwerking van huishoudelijk restafval, GFT en PMD uitgevoerd.

Planning

3 november 2020, 19:00-20:30 – interactieve webinar

 • Tijdens deze webinar geven werkgroepsleden (inhoudsdeskundigen) uitleg over het project, toelichting op de aanbestedingsmethode en de Ambities en de besluiten die in de volgende Algemene Leden Vergadering voorliggen.

 • Doel van deze sessie is informatieverstrekking. Tijdens deze sessies is er gelegenheid tot vragen stellen. Wij nemen de input van de consultatie van uw Raad tijdens deze webinar mee in de definitieve besluitvorming over de aanbestedingsprocedure, methodiek en ambities die in de eerste helft van 2021 zal plaatsvinden.

 • U kunt zich aanmelden via deze link.

Najaar 2020 – digitale nieuwsbrief

 • In deze nieuwsbrief beschrijven wij de punten die in de webinar zijn besproken en vindt u de gestelde vragen en antwoorden daarop.

 • Aanvullende informatie over de ALV in de eerste helft van 2021, waarin een besluit genomen wordt over de aanbestedingsmethode en Ambities en het bestuur van ASL gemandateerd wordt de gezamenlijke aanbesteding uit te voeren.

Eerste helft 2021 – ALV: mandaatverlening aan ASL en besluit over aanbesteding

Na ALV eerste helft 2021 – digitale nieuwsbrief

 • In deze nieuwsbrief informeren wij u over de resultaten van de ALV.

Publicaties

Hieronder hebben wij een aantal publicaties voor u verzameld gerelateerd aan programmalijn 3.

31 augustus in AGRO&CHEMIE

Grote belangstelling voor digitaal circulair platform

Circulaire economie leeft bij Limburgse ondernemers

Limburgse ondernemers zijn zeer geïnteresseerd in de circulaire economie. Dat blijkt uit een enquête van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) onder haar leden. De LWV is de regionale afdeling van VNO-NCW.

> Lees het hele artikel hier

27 augustus in de Limburger

Limburg gooit straks niks meer weg, provincie wil circulaire economie

Een kinderwagen gemaakt van plastic flessen, matrassen en werkschoenen die volledig te recyclen zijn. Afval bestaat over een tijdje nauwelijks meer. Althans, bijna alles wat we nu nog storten en verbranden, wordt straks grondstof voor nieuwe producten. Het liefst in de eigen regio.

> Lees het hele artikel hier

26 augustus op de homepage van Duurzaam Ondernemen

Circulaire Economie leeft bij ondernemers in Limburg

Circulaire Economie leeft bij de ondernemers in Limburg. Dit blijkt een de interessante resultaten die de Limburgse Werkgevers Vereniging opgehaald heeft uit een enquête onder haar leden. Dat circulair verantwoord ondernemen kansen biedt spreekt inmiddels voor zich aangezien veel ondernemers inmiddels een actieve duurzaamheidsstrategie hanteren of een ambitie hiertoe hebben. Ondernemers zijn zich ervan bewust dat Circulaire Economie, oftewel het in de kringloop houden van materialen en grondstoffen, hier een onderdeel van is. Uit de enquête blijkt dat er wel nog de nodige aandacht gegeven moet worden aan de uitvoering. De LWV gaat hierdoor aan de slag met Limburg Circulair en Afvalvrij!

>>Lees hier het volledige artikel

26 augustus op de van Afval Online:

LWV wil circulaire economie in Limburg een boost geven

De circulaire economie leeft bij Limburgse ondernemers, maar aan het in de praktijk brengen ervan schort het voorlopig nog. De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) wil daar verandering in brengen met het project ‘Limburg Circulair en Afvalvrij’.

>>Lees hier het volledige artikel

26 augustus op de homepage van WIJLimburg

LWV gaat aan de slag met circulair en afvalvrij ondernemen

De Limburgse Werkgeversvereniging gaat aan de slag met het programma Limburg Circulair en Afvalvrij. ‘Circulaire economie leeft bij de ondernemers in Limburg’, blijkt uit een enquête onder de leden van de LWV. Maar blijkbaar moet er nog wel de nodige aandacht gegeven worden aan de uitvoering.

>> lees hier het volledige artikel

26 augustus op de van De Limburger:

LWV promoot kringloopeconomie met Limburg Circulair en Afvalvrij!

De Limburgse Werkgevers Vereniging gaat aan de slag met het project ‘Limburg Circulair en Afvalvrij’. De LWV wil ondernemers op verschillende manieren uitdagen en stimuleren in de overgang naar een kringloop-bedrijfsvoering.

>> Lees hier het volledige artikel

Nieuwsbrief september 2020In juli hebben wij u via deze weg geïnformeerd over het project Samenwerken en Aanbesteden: de plannen die provincie breed in voorbereiding zijn om huishoudelijk afval op een zo circulair mogelijke manier – en tegelijk op een manier die het meeste voordeel voor onze inwoners oplevert – te laten verwerken. Op 10 september jl. heeft de Algemene Leden Vergadering van ASL plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief berichten wij u over de richtinggevende besluiten die hier genomen zijn.Hartelijke groeten,Projectteam Samenwerken en AanbestedenAfval Samenwerking LimburgProject Samenwerken en Aanbesteden: 3 programmalijnende voorbereiding van de aanbesteding van Huishoudelijk Restafval (HRA), Plastic & Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD) en Groente- Fruit- en Tuinafval (GFT), enhet uitwerken van een strategie gericht op de bevordering van Circulaire Economie (CE) en de rol en taken die ASL namens de deelnemende gemeenten op kan pakken in de CE.Deze onderwerpen hebben vorm gekregen in drie programmalijnen:Programmalijn 1:Meer circulair aanbesteden van de 3 hoofdstromen HRA, GFT en PMD.Programmalijn 2:Grondstoffenmanagement om meer huishoudelijk grondstofketens circulair te krijgen.Programmalijn 3:Als katalysator bijdragen aan een samenwerking van partijen, zoals ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoekinstellingen, via een Limburgs circulair platform in wording.Deze programmalijnen zijn zo opgezet, omdat ze elkaar versterken. Hieronder lichten wij elk van deze programmalijnen toe.Programmalijn 1: circulaire aanbesteding van HRA, GFT en PMDDoor een aanbesteding van de afvalstromen met een methode waarmee na aanbesteding continue verbeteringen in kwaliteit en kosten mogelijk zijn, worden (Limburgse) mogelijkheden beter benut.Uit de marktanalyse komt naar voren dat ruimte voor innovatie gewenst is. Gemeenten hebben bestuurlijk en ambtelijk bijgedragen aan de formulering van de te hanteren ambities en uitgangspunten. Tijdens de ALV is richtinggevend besloten tot de verdere uitwerking van een aanbestedingsstrategie op basis van de volgende Uitgangspunten en Ambities:

 • Uitgangspunt 1: een eerlijke realistische prijs; de kosten van de toekomstige verwerking zijn transparant, realistisch en respecteren wederzijdse korte en lange termijn belangen;

 • Uitgangspunt 2: toekomstbestendig partnerschap; de toekomstige verwerker ontzorgt ASL/de gemeenten adequaat, volgens afspraak en probleemloos; maakt de gerealiseerde impact van de gehele keten aantoonbaar en meetbaar en verbetert deze tijdens de looptijd van het contract;

 • Ambitie 1: circulaire economie; de verwerking vindt plaats op een zo hoogwaardig mogelijke manier en draagt optimaal bij aan het realiseren van een Limburgse circulaire economie;

 • Ambitie 2: CO2-reductie; de verwerking draagt optimaal bij aan het reduceren van CO2-uitstoot van de gehele keten; 

 • Ambitie 3: maatschappelijke bijdrage; de verwerking draagt optimaal bij aan de Limburgse maatschappij, door het stimuleren van onderwijs, werkgelegenheid en economische groei; 

 • Ambitie 4: duurzame gemeenschappen; de verwerking draagt in brede zin bij aan het verduurzaming van gemeenschappen, steden en regio’s in en om Limburg.

Met betrekking tot de aanbestedingsmethode, is een aantal aanbestedingsvormen met elkaar vergeleken. Omdat zowel uit de bestuurlijke consultaties als uit de marktverkenning draagvlak blijkt voor het doorontwikkelen en aanbrengen van verbeteringen tijdens de uitvoering van de overeenkomst is tijdens de ALV een richtinggevend* besluit genomen Rapid Impact Contracting als methode van aanbesteding toe te passen. Op deze website vindt u meer informatie over deze aanbestedingsmethode. In voorgaande nieuwsbrief lichtten wij de belangrijkste kenmerken al toe:

De opdrachtgever formuleert Ambities (gunningscriteria) voor de aanbesteding.

 • Deze Ambities versterken we door ze te baseren op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Meer informatie over deze SDG’s vindt u op de website van de Verenigde Naties en op de website van SDG Nederland.

 • Er wordt geen enkele concessie gedaan op de kwaliteit van datgene dat moet worden ingekocht. We gaan voor de maximale functionaliteit binnen de kaders van het project, waaronder tijd en geld.

 • De RIC-aanpak gaat om het gunnen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) waarbij er vervolgens op kwaliteit wordt geselecteerd.

 • Na gunning ontwerpen de samenwerkende partners de optimale oplossing om de ambities te realiseren. Tijdens de looptijd van het contract blijven de samenwerkende partners voortdurend in gesprek met elkaar om de kwaliteit te waarborgen en continue verbetering te realiseren.

Dit najaar bespreken we de RIC aanbestedingsmethode met de markt, via een marktconsultatie. Dit is een manier om marktpartijen te raadplegen over een voorgenomen aanbesteding.

* In maart 2021 wordt definitief besloten over de aanbesteding. Als alternatief kan nog altijd de traditionele aanbestedingsmethode ingezet worden, waarbij een Programma van Eisen wordt omschreven voor de invulling van de afvalverwerking. Inschrijvingen worden hierbij kwantitatief beoordeeld middels bepaalde EMVI-gunningscriteria (transportafstand, CO2, grondstofwinning, prijs) en een bijbehorende scoreformule.

PMD

Als alternatief voor circulair aanbesteden lijken er – specifiek voor PMD – kansen te zijn om zonder aanbesteding in Limburg circulair te verwerken. Dit zou op korte termijn een bijdrage leveren aan Limburgse ambities. Tijdens de ALV is besloten deze kans nader te onderzoeken. Mogelijk vindt hierover nog in november 2020 besluitvorming plaats. Mocht dit niet haalbaar blijken, dan wordt PMD niet naar voren gehaald en wordt er begin 2021 besloten.

Programmalijn 2: grondstoffenmanagement

Hiertoe is het noodzakelijk om kennis en expertise van grondstofketens te bundelen en op te bouwen en grondstofregie te organiseren. Daarmee verminderen we kwetsbaarheid en zijn circulaire kansen te verkennen en realiseren. Vooral kansrijke stromen (voor o.a. Limburgse circulaire verwerking) krijgen aandacht. Stromen die op andere niveaus en in andere regio’s al voldoende worden onderzocht, vallen niet binnen de scope.

Op termijn leidt grondstoffenmanagement tot concrete uitvoering: bijvoorbeeld andere vormen van circulaire aanbesteding voor nieuwe stromen, verdienmodellen voor lokaal hergebruik of regionale grondstoffenallianties met grotere partijen (borging van aanbod en afname).

In maart 2021 maken we keuzes over de prioritaire stromen waar we ons in eerste instantie op focussen (te denken valt aan Textiel, Oud Papier en Karton, Hout, Harde kunststoffen, Grof Huishoudelijk Afval, Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) en een activiteitenplan.

Programmalijn 3: katalysator voor samenwerkende partijen

Op dit moment is er nog geen gevestigd circulair platform voor Limburg, waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en (eventueel) burgers participeren (uiteraard zijn er wel allerlei verschillende circulaire initiatieven binnen Limburg). Tijdens ons onderzoek en onze Algemene Leden Vergadering hebben Provincie en LWV aangegeven dat zij willen werken aan een Limburgs platform. Allerlei (door het netwerk) gevraagde activiteiten zijn onder te brengen in zo’n platform, waarmee ook een betere financiering en borging is te organiseren.

In de komende jaren kan ASL een katalysator-rol vervullen door circulaire activiteiten op te pakken, die op korte termijn bijdragen aan circulaire economie én – middels afstemming met LWV en provincie – zorgdragen voor tijdige inbreng in of samenwerking met partners van het circulair platform. Aanvullend kunnen de gemeenten via ASL een gezamenlijke vertegenwoordiging in het circulair platform organiseren voor grondstof gerelateerde onderwerpen; mede vanuit het gezamenlijke grote economische belang.

Besluitvorming en communicatie

Richtinggevende besluiten

Tijdens de ALV van 10 september is vastgesteld de 3 programmalijnen inclusief de aanbestedingsstrategie op basis van genoemde uitgangspunten, ambities en methode verder uit te werken.

Ontvangen zienswijzen

Vijftien gemeenten hebben hun zienswijze in de vergadering gebracht. Het bestuur van ASL betrekt de ontvangen zienswijzen bij de verdere uitwerking van de programmalijnen en de aanbestedingsstrategie en het zal iedereen geïnformeerd houden over de manier waarop. Deze zienswijzen hadden veelal betrekking op de thema’s kosten, risico’s en organisatie. Daarover kunnen we nu al aangeven:

 • Voor het einde van het jaar zal het project de huidige verwerkingskosten in de markt in beeld brengen. Ook proberen we inzicht te krijgen in de meerwaarde die de circulaire verwerkingsmethoden, mogelijk ook op andere domeinen, creëert. We maken een schatting van de marges die van toepassing worden op onze aanbesteding.

 • Het project zal een risicoparagraaf opnemen in de stukken die voor het einde van het jaar ter besluitvorming opgeleverd zullen worden.

 • De huidige ASL organisatie is niet voldoende toegerust om deze programmalijnen uit te voeren. Het project zal voor het einde van het jaar voorstellen uitwerken, uitgaande van de aanwezige sterktes en kansen.

Mandaat voor de uitvoering van de aanbesteding

2020 staat in het teken van het uitwerken van de aanbestedingsstrategie. Volgend jaar, 2021, staat de uitvoering van deze aanbesteding centraal. Om deze gezamenlijke aanbesteding voor en namens uw gemeente uit te voeren, dient het bestuur van uw gemeente het ASL bestuur hiertoe te mandateren. Op deze manier heeft ASL ook in 2006 en 2014 voor haar leden de aanbesteding van de verwerking van huishoudelijk restafval, GFT en PMD uitgevoerd.

Planning

3 november 2020, 19:00-20:30 – interactieve webinar

 • Tijdens deze webinar geven werkgroepsleden (inhoudsdeskundigen) uitleg over het project, toelichting op de aanbestedingsmethode en de Ambities en de besluiten die in de volgende Algemene Leden Vergadering voorliggen.

 • Doel van deze sessie is informatieverstrekking. Tijdens deze sessies is er gelegenheid tot vragen stellen. Wij nemen de input van de consultatie van uw Raad tijdens deze webinar mee in de definitieve besluitvorming over de aanbestedingsprocedure, methodiek en ambities die in de eerste helft van 2021 zal plaatsvinden.

 • U kunt zich aanmelden via deze link.

Najaar 2020 – digitale nieuwsbrief

 • In deze nieuwsbrief beschrijven wij de punten die in de webinar zijn besproken en vindt u de gestelde vragen en antwoorden daarop.

 • Aanvullende informatie over de ALV in de eerste helft van 2021, waarin een besluit genomen wordt over de aanbestedingsmethode en Ambities en het bestuur van ASL gemandateerd wordt de gezamenlijke aanbesteding uit te voeren.

Eerste helft 2021 – ALV: mandaatverlening aan ASL en besluit over aanbesteding

Na ALV eerste helft 2021 – digitale nieuwsbrief

 • In deze nieuwsbrief informeren wij u over de resultaten van de ALV.

Publicaties

Hieronder hebben wij een aantal publicaties voor u verzameld gerelateerd aan programmalijn 3.

31 augustus in AGRO&CHEMIE

Grote belangstelling voor digitaal circulair platform

Circulaire economie leeft bij Limburgse ondernemers

Limburgse ondernemers zijn zeer geïnteresseerd in de circulaire economie. Dat blijkt uit een enquête van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) onder haar leden. De LWV is de regionale afdeling van VNO-NCW.

> Lees het hele artikel hier

27 augustus in de Limburger

Limburg gooit straks niks meer weg, provincie wil circulaire economie

Een kinderwagen gemaakt van plastic flessen, matrassen en werkschoenen die volledig te recyclen zijn. Afval bestaat over een tijdje nauwelijks meer. Althans, bijna alles wat we nu nog storten en verbranden, wordt straks grondstof voor nieuwe producten. Het liefst in de eigen regio.

> Lees het hele artikel hier

26 augustus op de homepage van Duurzaam Ondernemen

Circulaire Economie leeft bij ondernemers in Limburg

Circulaire Economie leeft bij de ondernemers in Limburg. Dit blijkt een de interessante resultaten die de Limburgse Werkgevers Vereniging opgehaald heeft uit een enquête onder haar leden. Dat circulair verantwoord ondernemen kansen biedt spreekt inmiddels voor zich aangezien veel ondernemers inmiddels een actieve duurzaamheidsstrategie hanteren of een ambitie hiertoe hebben. Ondernemers zijn zich ervan bewust dat Circulaire Economie, oftewel het in de kringloop houden van materialen en grondstoffen, hier een onderdeel van is. Uit de enquête blijkt dat er wel nog de nodige aandacht gegeven moet worden aan de uitvoering. De LWV gaat hierdoor aan de slag met Limburg Circulair en Afvalvrij!

>>Lees hier het volledige artikel

26 augustus op de van Afval Online:

LWV wil circulaire economie in Limburg een boost geven

De circulaire economie leeft bij Limburgse ondernemers, maar aan het in de praktijk brengen ervan schort het voorlopig nog. De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) wil daar verandering in brengen met het project ‘Limburg Circulair en Afvalvrij’.

>>Lees hier het volledige artikel

26 augustus op de homepage van WIJLimburg

LWV gaat aan de slag met circulair en afvalvrij ondernemen

De Limburgse Werkgeversvereniging gaat aan de slag met het programma Limburg Circulair en Afvalvrij. ‘Circulaire economie leeft bij de ondernemers in Limburg’, blijkt uit een enquête onder de leden van de LWV. Maar blijkbaar moet er nog wel de nodige aandacht gegeven worden aan de uitvoering.

>> lees hier het volledige artikel

26 augustus op de van De Limburger:

LWV promoot kringloopeconomie met Limburg Circulair en Afvalvrij!

De Limburgse Werkgevers Vereniging gaat aan de slag met het project ‘Limburg Circulair en Afvalvrij’. De LWV wil ondernemers op verschillende manieren uitdagen en stimuleren in de overgang naar een kringloop-bedrijfsvoering.

>> Lees hier het volledige artikel

Afval Samenwerking Limburg

Informatie & Toegang

Over ASL.

ASL, Afval Samenwerking Limburg, is een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten, gericht op efficiënte en duurzame afvalverwerking ter bevordering van de circulaire economie.

© 2024 ASL. Alle rechten voorbehouden.

Afval Samenwerking Limburg

Informatie & Toegang

Over ASL.

ASL, Afval Samenwerking Limburg, is een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten, gericht op efficiënte en duurzame afvalverwerking ter bevordering van de circulaire economie.

© 2024 ASL. Alle rechten voorbehouden.

Volg ASL op LinkedIn

Afval Samenwerking Limburg

Informatie & Toegang

Over ASL.

ASL, Afval Samenwerking Limburg, is een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten, gericht op efficiënte en duurzame afvalverwerking ter bevordering van de circulaire economie.

© 2024 ASL. Alle rechten voorbehouden.