Landschap in Limburg

Over ASL

ASL is de vereniging van Limburgse gemeenten* die ervoor zorgt dat ingezameld huishoudelijk afval efficiënt en zo verantwoord mogelijk voor het milieu verwerkt wordt. Dat doet zij bijvoorbeeld via contract-aanbesteding voor grote afvalstromen zoals PMD, GFT en restafval. ASL heeft daarbij grote ambities, met als kern: circulair, samen en grensverleggend. ASL zorgt ook voor kennisdeling tussen de leden. En voor belangenbehartiging van de leden op nationaal niveau.

Onze Visie

Eind 2019 heeft ASL een nieuwe visie vastgesteld over hoe in de toekomst om te gaan met afval in onze provincie. De leden willen niet meer traditioneel afvalvolume in de markt zetten. Ze gaan voor een aanpak met de kernwoorden circulair, samenwerking en grensverleggend:

Beeld van focus ASL: verwerking grote afvalstromen in Limburg waarbij de Global Goals nagestreefd worden
 • Circulair – Afvalbeheer wordt grondstoffenbeheer en we gebruiken dit als hefboom voor de transitie naar een circulaire economie met winst voor mens, milieu en economie. We streven dus naar anders produceren, anders consumeren en het sluiten van ketens, met focus op waardebehoud, producthergebruik en het voorkomen van afval.
 • Samen – Geen partij kan dit alleen. Hiervoor is inspanning nodig van alle Limburgse partijen – bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincie maar ook burgers. Maar het levert ook waarde en baten op voor en in de regio: financieel en/of sociaal-maatschappelijk (o.a. werkgelegenheid). Wij bouwen voort op de sterke economische clusters die in Limburg al bestaan. Concreet zoeken we samenwerking met Limburgse marktpartijen (aanbieders en verwerkers) om meer afval in de eigen provincie te verwerken.
 • Grensverleggend – We geloven dat innovatie en circulariteit onlosmakelijk verbonden zijn. Circulariteit verlegt de grenzen van technieken, sectoren en verdienmodellen. Het is onze ambitie om afval regionaal te be- en verwerken: hiervoor richten wij ons op onze provincie en kijken logischerwijze ook over de landsgrenzen heen.

Governance

Belangrijke besluiten worden door de Algemene Ledenvergadering genomen, waar alle gemeenten via een collegelid, de portefeuillehouder afval, in vertegenwoordigd zijn. Deze vergadering vindt minimaal een keer per jaar plaats.

Het algemeen bestuur van ASL vertegenwoordigt de vereniging. Onder leiding van de programmamanager wordt uitvoering gegeven aan de genomen besluiten en de geplande activiteiten.

Op maandelijkse basis organiseert ASL een ambtelijk overleg: het beleidsplatform.  Daaraan nemen de lid-gemeenten en de samenwerkingsverbanden deel.  In dit platform worden de stand van zaken en ontwikkelingen met de deelnemers besproken.

Verder zijn er diverse ambtelijke werkgroepen actief, ter ondersteuning van ASL.

Organisatie

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit 7 leden:

 • Birgit op de Laak (voorzitter) – burgemeester van Nederweert
 • Leon Geilen (secretaris) – wethouder in Sittard-Geleen
 • Marij Pollux (penningmeester) – wethouder in Venlo
 • John Aarts (lid) – wethouder in Maastricht
 • Thijs Kuipers (lid) – wethouder in Horst aan de Maas
 • Hugo Janssen (lid) – wethouder in Brunssum
 • Lizbeth Steinbach (lid) – wethouder in Weert

Ambtelijk secretaris is - ad interim - Ruud Burlet, programmamanager ASL

ASL

 • Ad-interim Programmamanager: Ruud Burlet
 • Programmacoördinator: Rianne van der Krogt
 • Ondersteuning: Brigitte Mulder

Contact

Contact met ons opnemen? Dat kan via info [at] afvalsamenwerkinglimburg.nl (info[at]afvalsamenwerkinglimburg[dot]nl)

 

* Alle gemeenten behalve Mook en Middelaar, die is aangesloten bij het samenwerkingsverband met de regio Nijmegen